जावास्क्रिप्ट - फंक्शन

Category: जावास्क्रिप्ट Published: Thursday, 20 October 2016

जावास्क्रिप्टचा उपयोग करून अंकगणितातील उदाहरणे सोडविता येतात. खालील उदाहरणात गुणाकाराचे फंक्शन कसे वापरावयाचे ते दाखविले आहे.
उदाहरण -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उत्तर -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Math Object - मॅथ या जावास्क्रिप्टच्या पूर्वरचित प्रोग्रॅम घटकाचा (ऑब्जेक्ट) उपयोग करून खालील प्रकारची गणिते करता येतात.
उदाहरण -

उत्तर -