पीएचपी - भाग-३

Category: पीएचपी (PHP) Published: Thursday, 20 October 2016

पीएचपी Array 
Array म्हणजे एका माळेतील मण्यांप्रमाणे एकाच व्हेरिएबलच्या नावावर अनेक संख्या वा शब्द साठविणे. उदाहरणार्थ 
$numbers=array(34,67,4,10,89);
$names[0]="Suresh";
$names[1]="Ashok";
$names[2]="Shivaji";
$names[3]="Neela";
$days=array("Monday", "Tuesday","Wednesday","Sunday");
$salaries["Joshi"] = 20000;
$salaries["Patil"] = 35000;
$salaries["Shah"] = 16000;
ही सारी array ची उदाहरणे आहेत. याचा प्रोग्रॅम खाली दाखविला आहे.

याचे उत्तर खालीलप्रमाणे येते.
-------------------------------------
34
4
Shivaji
Sunday is holiday.
Salary of Patil is Rs.35000 per month
---------------------------------------
या Array चा उपयोग loop पद्धतीमध्ये अधिक सोयीचा ठरतो.