वेबसाईट टॅग गुणविशेष

Category: साध्या वेबसाईटचे डिझाईन Published: Thursday, 21 April 2016

वेबपेजसाठी लागणारे बहुतेक महत्वाचे टॅग आपण पाहिले. परंतु या टॅगना आवश्यक ते गुणविशेष (atrributes) दिल्याशिवाय वेबपेजची मांडणी आपल्याला हवी तशी करता येत नाही. या आधीच्या उदाहरणांमध्येही आपण body टॅगसाठी bgcolor,फॉंटसाठी size व color आणि टेबलसाठी border व width हे atrributes वापरले होते. attribute हे टॅगसंबंधी असल्याने टॅगच्या आत द्यावे लागतात.
आता असे कोणकोणते वापरता येतात त्याची माहिती खाली दिली आहे.( टॅगच्या < व > या खुणा व संपल्याचा टॅग दाखविलेला नाही याची नोंद घ्यावी.)
Body(body)
background="filename"
bgcolor="color value"
text="color value"
link="color value"
vlink="color value"

Division(div)

align="right/left/center"
style="property:value;"
class="classname"

Span (inline)(span)
style="property:value;"
class="classname"

Line Break(br)

clear="left/right/all"

Paragraph(p)
align="center/right"

Headline(h1,h2,h3,h4,h5,h6)
align="center/right"

Font(font)
face="name, name"
size="+/-value/fixed size"
color="color value"
Note: the font tag is being phased out in favor of CSS styles.

Horizontal Rule(hr)

size="XX"
width="XX/XX%"
noshade

Division(div)

align="left/center/right"
List Tags
1.Unordered List(ul)
type="disc/circle/square"
2.Ordered List(ol)
type="I/A/1/a/i"
start="value to start counting at"

List Item(li)

type=all ul and ol options

Anchor Link Tag(a)
href="/filename"
target="windowname"

Image Tags (img)
src="/filename"
align="left/right"
width="XXX"
height="XXX"
alt="text that desribes image"

ISMAP

USEMAP="#mapname"
Client-side Imagemap Tags

Define Map(map)

name="mapname"

Area Definition(area)
shape="rect/circle/poly/point"
coords="X,Y,X,Y"
href="/imagename"

Table(table)

border="X"
width="XX/X%"
cellspacing="XX"
cellpadding="XX"
bgcolor="color value" background="filename"

Table Row(tr)

align="left/center/right"
valign="top/middle/bottom"
bgcolor="color value"

Table Data(td)

align="left/center/right"
valign="top/middle/bottom"
width=X
nowrap
colspan="X"
rowspan="X"
bgcolor="color value"

Table Header(th)

align="left/center/right"
valign="top/middle/bottom"
width=X
nowrap
colspan="X"
rowspan="X"
bgcolor="color value"

Caption(caption)

align="left/center/right"
valign="top/middle/bottom"

Frame Tags

Set Frames(frameset)
cols="XX/XX%/*"
rows="XX/XX%/*"

Frame Definition(frame)
src="/filename"
name="framename"
noresize
scroll=auto/yes/no
marginwidth="XX"
marginheight="XX"

Base(base)

target="framename"/
"_self"/
"_top"/
"_parent"
(Note the underscores)

No Frames(noframes)

Between start and end tags, place the content that appears when a non-frames browser loads this page.

Form Tag (form)
method=get/put
action="programname"

Input Field(input)

name="variablename"
type=text/password/
checkbox/radio/submit/
reset/image

Selection List(select)

name="variablename"
size=XX
multiple

Scrolling Text Field(textarea)

name="variablename"
rows=XX
cols=XX

 वरील सर्व टॅगचा त्यांच्या गुणविशेषासह वापर करून पहा. याची काही उदाहरणे पुढील लेखात दिली जातील.