AJAX (अजॅक्स) भाग-६

Category: AJAX (अजॅक्स) Published: Wednesday, 26 October 2016

AJAX (अजॅक्स) भाग-४ मध्ये दाखविलेल्या foundation_websites.xml या फाईलमधील एक एक वेबसाईटची माहिती पुढे - मागे चिन्हांच्या साहाय्याने दाखवायची असल्यास खालील अजॅक्स प्रोग्रॅम लिहिता येईल. 
-------
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<script>
if (window.XMLHttpRequest)
  {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
else
  {// code for IE6, IE5
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
xmlhttp.open("GET","foundation_websites.xml",false);
xmlhttp.send();
xmlDoc=xmlhttp.responseXML; 

x=xmlDoc.getElementsByTagName("Website");
i=0;

function displayWebsite()
{
name=(x[i].getElementsByTagName("name")[0].childNodes[0].nodeValue);
description=(x[i].getElementsByTagName("description")[0].childNodes[0].nodeValue);

txt= "No.: " + i +"<br>Name: " + name ;
document.getElementById("showWebsite").innerHTML=txt;
}

function next()
{
if (i<x.length-1)
  {
  i++;
  displayWebsite();
  }
}

function previous()
{
if (i>0)
  {
  i--;
  displayWebsite();
  }
}
</script>
</head>
<body onload="displayWebsite()">
<h2> Dnyandeep Foundation Websites</h2>
<div id='showWebsite'></div><br>
<input type="button" onclick="previous()" value="<<" />
<input type="button" onclick="next()" value=">>" />

</body>
</html>
----
 वरील प्रोग्रॅमचे उत्तर ब्राऊजरमध्ये असे दिसेल. व आपल्याला << व >> ही बटन वापरून पुढे मागॆ जाता येईल. 

 वरील प्रोग्रॅमच्या साहाय्याने आपल्याला कोणत्याही xml मधील माहिती अशाप्रकारे दाखविण्याची सोय करता येईल.